HUMANOST ZA DJEČIJU RADOST!
HUMANOST ZA DJEČIJU RADOST!

šta smo napravili

informacije o programu centra za kreativno odrastanje

O programu

Stipendije za sretno djetinjstvo

CENTAR ZA KREATIVNO ODRASTANJE

U  mjesecu martu 2008. godine  pokrenuli smo alternativni socijalni program  dugoročnog stipendiranja djece “Stipendije za sretno djetinjstvo” od strane uspješnih domaćih pravnih i fizičkih lica te Bosanaca i Hercegovaca u dijaspori. Dobili smo potrebne dozvole i saglasnosti za realizaciju programa od Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo te Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na čiju preporuku je ostvarena saradnja sa JU Kantonalni Centar za socijalni rad te drugim Centrima za socijalni rad u BiH.

Stipendije za sretno djetinjstvo predstavljaju alternativni socijalni program za kvalitetniji i afirmativniji život najugroženije djece i podršku njihovom redovnom osnovnoškolskom obrazovanju te pružaju kontinuiranu pomoć djeci kojoj je to iznimno potrebno bez obzira na nacionalnu, vjersku, rasnu i ostalu pripadnost.
U proteklom periodu praktičnog rada na realizaciji, Program je podržalo više stotina humanih pravnih i fizičkih lica koji su mjesečnim uplatama od 85 KM obezbijedili preko 2200 jednogodišnjih stipendija u vrijednosti većoj od 2.200.000,00 KM, za zbrinjavanje djece koji redovno na svoje  štedne knjižice dobijaju novac neophodan za hranu, odjeću, obuću, školski pribor, medicinsku njegu…

Kako smo to napravili?

Više o stipendijama za sretno djetinjstvo

CENTAR ZA KREATIVNO ODRASTANJE je nestranačko, nevladino, neprofitno Udruženje, koje podržava volonterski rad te su svi članovi volonteri koji rade u svrhu ostvarenja ciljeva Udruženja.

Od pokretanja Programa uradili smo na stotine direktnih prezentacija Programa STIPENDIJE ZA SRETNO DJETINJSTVO potencijalnim sponzorima/stipenditorima.

Poštom i elektronskom poštom informacija o Programu poslana je na hiljade adresa potencijalnih sponzora i stipenditora.
Tokom povremenih akcija volontera, podijeljeno je više hiljada letaka i drugog promotivnog materijala.
Imali smo veći broj istupa u printanim i elektronskim medijima.

Program STIPENDIJE ZA SRETNO DJETINJSTVO je pružio mogućnost aktivnog učešća civilnog društva, vladinog sektora, lokalne zajednice i dijaspore u radu na ljudskim i dječijim pravima i jedinstvenoj borbi protiv siromaštva i diskriminacije na bilo kojem nivou. Program je mobilizirao  širu podršku lokalne zajednice na premoštavanju socijalnih razlika i zaštiti prava obespravljenih, te ponudio efektivan sistem koji doprinosi socijalnoj pravdi povećavanjem dijela najsiromašnijih u ukupnoj raspodjeli dohotka i smanjenju procenta populacije ugrožene siromaštvom.

U dosadašnjem periodu program su podržali:

Direktni korisnici Programa su djeca osnovnoškolskog uzrasta između 6 i 14 godina iz socijalno ugroženih kategorija, nacionalnih manjina, romska djeca i djeca sa umanjenim sposobnostima te invaliditetom sa spiskova prioriteta koji nam dostavljaju Opštinski Centri za socijalni rad, te Centri za djecu sa posebnim potrebama.
Programska registracija djece učesnika u Programu vrši se po sljedećim kriterijima: • podjednaka uključenost djevojčica i dječaka;
• djeca bez oba roditelja;
• djeca bez jednog roditelja;
• djeca iz potpune porodice sa nedovoljnim prihodima;
• djeca koja nisu uključena u redovno osnovnoškolsko obrazovanje;
• ostala djeca u potrebi koja zadovoljavaju specifične kriterije.

Indirektni korisnici su porodice djece uključene u Program koji za cilj ima osnaženje njihovog socio ekonomskog statusa.

Prema izvještaju Svjetske banke (Bosnia and Herzegovina: Poverty Assessment, Svjetska banka, Izvještaj br. 25343-BIH) utvrđena je stopa siromaštva u BiH koja je viša nego što se pretpostavljalo. Važan zaključak je da je ugroženost siromaštvom široko rasprostranjena među stanovništvom, a siromašni su heterogena grupacija, tako da čak i domaćinstvo sa prosječnim standardom života snosi osjetan rizik zapadanja u siromaštvo. Također, kao posljedica proteklog rata u BiH, ali i trenutnih socijalno-ekonomskih trendova, oko 145.000 djece živi u ekstremnom siromaštvu (podaci Save the children UK, 2007), a 245.000 njih živi tek iznad granice siromaštva. U Bosni i Hercegovini je veliki broj djece bio direktna žrtva rata, a ukupno socio-ekonomsko stanje snizilo je nivo zadovoljavanja osnovnih životnih potreba gotovo svakog djeteta.
Prema našim istraživanjima (2010) analizom podataka uočava se da najveći broj porodica/domaćinstva, koja su uključena u program Stipendije za sretno djetinjstvo, žive od ukupnih mjesečnih primanja u iznosu 201 KM do 300 KM njih 37,66%, a da 32,47% ispitanika porodica/domaćinstava živi od ukupnih mjesečnih primanja 101KM do 200KM, što govori da 70,13% djece žive ispod linije siromaštva.
Oko 60 odsto siromašnih živi u domaćinstvima gdje glava porodice ima samo osnovno obrazovanje, ili manje od toga (Podaci dobiveni iz Poverty Assessment, Svjetska banka Izvještaj br. 25343-BIH). Jedan od glavnih nalaza većine studija jeste negativna korelacija između obrazovanja i siromaštva. Vjerovatnoća da neko domaćinstvo dođe u kategoriju siromašnih gotovo je tri puta veća ako glava porodice ima samo osnovno obrazovanje. Općenito, što je viši nivo obrazovanja, pojedinca ili prosjeka domaćinstva, to je manja vjerovatnoća da će oni biti nezaposleni, a samim tim i pasti u kategoriju siromašnih.
Od faktora koji povećavaju rizik siromaštva nivo obrazovanja je pojedinačno najznačajniji.
Ovo ukazuje na značaj poboljšavanja uslova obrazovanja djece i mladih, kao osnovnog instrumenta za dugoročno suzbijanje siromaštva što je i glavni cilj Udruženja.
Pravo na obrazovanje je osnovno pravo svakog djeteta i najsigurniji način za prelazak iz siromaštva u dostojanstven život i iz isključenosti u aktivno učešće u društvu.

U cilju obogaćivanja kulturnih sadržaja u životu socijalno ugrožene djece te promociji uključivanja šire društvene zajednice u Program stipendiranja, svake godine organiziramo Festival dječijeg osmijeha.
Festival dječijeg osmijeha organizira se sa namjerom da socijalno ugrožena djeca dobiju priliku i poticaj za razvijanje vlastitih kreativnih potencijala, kako bi svako dijete dobilo priliku da njeguje svoj talenat u kulturi, muzici i sportu te da provedu ugodno vrijeme uz prigodan program ispunjen radošću zajedno sa svojim porodicama, stipenditorima i njihovim porodicama.
Festival je uvijek i prilika da se uz pomoć medija, štandova sa promotivnim materijalom, dijeljenjem letaka… još jednom skrene pažnja javnosti na težak materijalni položaj i životne uslove socijalno najugroženije djece sa spiskova Centara za socijalni rad, te da se promoviraju rezultati Programa Stipendije za sretno djetinjstvo kao i mogućnost da se lokalna zajednica tj. sva pravna i fizička lica, upozna i aktivno uključi u Program te postanu stipenditori jednog ugroženog djeteta i tako mu promjene uslove obrazovanja i odrastanja nabolje.
Ova aktivnost će poboljšati realizaciju prava socijalno ugrožene djece u oblastima kulture i socijalne zaštite i podići zainteresovanost i obaviještenost svih segmenata društva o stanju djece i njhovim potrebama i ojačati kapacitet lokalne zajednice na planu poboljšanja položaja svakog djeteta u našoj zajednici.
Predložena aktivnost promovira kreativni i kulturni angažman u cilju jačanja položaja najugroženijih kategorija stanovništva BiH i daje konkretan učinak za bolji život djece i njihovo sretnije odrastanje i obrazovanje kroz Program stipendiranja a daje i rezultat u radu na ljudskim i dječijim pravima i jedinstvenoj borbi protiv diskriminacije na bilo kojem nivou.
Festival mobilizira širu podršku lokalne zajednice na premoštavanju socijalnih razlika i zaštiti prava obespravljenih i omogućuje da marginalizirani građani većom uključenosti i u kulturne sadržaje uzmu učešće u razvojnim aktivnostima na lokalnom nivou i nivou zajednice.

 • Obezbijediti kontinuirane dugoročne stipendija kao podršku osnovnoškolskom obrazovanju djeci iz socijalno ugroženih kategorija, pripadnicima nacionalnih manjina, romskoj djeci i djeci sa posebnim potrebama na području BiH;
 • Staviti djecu na prvo mjesto. U svim našim aktivnostima najbolji interes djeteta će uvijek biti naš primarni interes.
 • Iskorjenjivati siromaštvo ulaganjem u djecu. Zbog činjenice da su svaka djevojčica i dječak rođeni slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima, sve vrste diskriminacije koje pogađaju djecu moraju prestati.
 • Brinuti za svako dijete. Preživljavanje i razvoj djece predstavlja ključnu osnovu za ljudski razvoj. Potrebno je uložiti velike napore da djeca imaju najbolji mogući početak u životu.
 • Školovati svako dijete. Sve djevojčice i dječaci moraju dobiti obavezno, besplatno osnovno obrazovanje dobrog kvaliteta.
 • Boriti se protiv siromaštva: Investirati u djecu. Potvrđujemo naše obećanje da ćemo prekinuti lanac siromaštva u okviru jedne generacije, složni u uvjerenju da smanjenje siromaštva mora početi sa djecom i realizacijom njihovih prava.
 • Slušati djecu. Mi djecu smatramo produktivnim građanima koji mogu doprinijeti u izgrađivanju bolje budućnosti za sve. Moramo poštovati njihovo pravo na izražavanje mišljenja, te učešće u donošenju odluka koje ih se tiču.

 

Gore navedeni ciljevi i načela su preuzeti iz službenog zaključnog dokumenta Posebnog zasjedanja o djeci Opšte skupštine UN iz 2002. godine ( Svjetski summit o djeci ) koje je preuzeo i Akcioni plan za djecu BiH 2002-2010. Ministarstva za ljudska prava I izbjeglice, kojim se traže konkretni koraci za bolji život djece. To je obaveza svake države, vlade, lokalnih vlasti, ustanova i udruženja građana.
Polazišta za djelovanje:

 • Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta
 • Dokumenti Evropske zajednice o djeci
 • Saradnja sa Centrima za socijalni rad
  Saradnja podrazumijeva razmjenu informacija za izradu i dopunjavanje baze podataka djece iz socijalno ugroženih kategorija.
 • Obilazak i redovni kontakti sa Osnovnim školama
  Naše Udruženje će kontaktirati, organizovati sastanke i prezentirati Program “STIPENDIJE ZA SRETNO DJETINJSTVO” u svim školama i udruženjima.
 • Izrada baze podataka sa spiskovima djece/učenika iz socijalno ugroženih kategorija, nacionalnih manjina , romske djece i djece sa posebnim potrebama;
  Na osnovu prikupljenih podataka sa sastanaka pristupit će se izradi jedinstvene baze podataka djece koja ispunjavaju kriterije Programa, te izvršiti selekciju djece iz najugroženijih porodica.
 • Marketinška kampanja
  Odabir marketinške agencije za idejno rješenje i izradu plakata, oglasa, brošura i promotivnog materijala. Pokretanje kampanje treba pratiti početak direktnog kontakta sa potencijalnim stipenditorima/sponzorima.
 • Kontakti sa stipenditorima /sponzorima;
  Obilazak i prezentacija Programa pravnim i fizičkim licima zainteresovanim za učešće u kontinuiranom dugoročnom stipendiranju/sponzorisanju djece iz gore navedenih kategorija.
 • Obilazak i redovni kontakti sa stipendiranom djecom i roditeljima/starateljima;
 • Organizovanje redovne korespondencije između stipendirane djece i stipenditora/sponzora;
 • Organizovanje jednog festivala-druženje djece i donatora učesnika u Programu;
favicon

Kontaktirajte nas

Ferde Hauptmana 7
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 711 170
Fax: +387 33 711 171
E-mail: info@kreativnoodrastanje.org